nhà thiết kế
và Giám đốc Nghệ thuật
Oleg Solovyov

Thiết kế cấp độ thống nhất cho trò chơi di động Android Trial Extreme Freedom. Đua xe mô tô, thủ thuật, nhảy, đường dốc, cuộc đua, cuộc thi, bài kiểm tra khó, vòng, trampolines, đoạn văn. (Thiết kế cấp độ trên Unity cho trò chơi di động Android Trial Xtreme Freedom. Đua xe mô tô, các pha nguy hiểm, nhảy, đường dốc, cuộc thi, thử thách thử thách, vòng lặp chết, nhảy, đi qua.) Разработка игры TX5 (Phát triển trò chơi TX5)

Hải cảng (Hải cảng)

miền Tây, Miền Tây hoang dã (miền Tây, miền Tây hoang dã)

Nhật Bản (Nhật Bản)

Sự thi công (Sự thi công)

Hẻm núi (Hẻm núi)

Rừng (Rừng)

Sa mạc (Sa mạc)

Hải cảng (Hải cảng)

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Port.mp4_snapshot_02.55_[2022.06.24_15.07.53]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Port.mp4_snapshot_02.55_[2022.06.24_15.07.53]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Port.mp4_snapshot_02.23_[2022.06.24_15.06.45]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Port.mp4_snapshot_01.54_[2022.06.24_15.05.57]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Port.mp4_snapshot_01.08_[2022.06.24_15.04.49]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Port.mp4_snapshot_00.55_[2022.06.24_15.04.19]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Port.mp4_snapshot_00.39_[2022.06.24_15.03.54]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Port.mp4_snapshot_00.21_[2022.06.24_15.03.20]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Port.mp4_snapshot_00.11_[2022.06.24_15.02.58]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Port.mp4_snapshot_02.55_[2022.06.24_15.07.53]

miền Tây, Miền Tây hoang dã (miền Tây, miền Tây hoang dã)

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Western.mp4_snapshot_00.01_[2022.06.25_11.01.28]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Western.mp4_snapshot_01.33_[2022.06.25_11.04.44]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Western.mp4_snapshot_01.44_[2022.06.25_11.05.12]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Western.mp4_snapshot_02.10_[2022.06.25_11.05.54]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Western.mp4_snapshot_02.39_[2022.06.25_11.06.37]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Western.mp4_snapshot_02.46_[2022.06.25_11.06.52]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Western.mp4_snapshot_02.53_[2022.06.25_11.07.04]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Western.mp4_snapshot_03.03_[2022.06.25_11.07.21]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Western.mp4_snapshot_03.18_[2022.06.25_11.07.46]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Western.mp4_snapshot_03.56_[2022.06.25_11.09.18]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Western.mp4_snapshot_00.15_[2022.06.25_11.01.53]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Western.mp4_snapshot_00.25_[2022.06.25_11.02.33]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Western.mp4_snapshot_00.30_[2022.06.25_11.03.02]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Western.mp4_snapshot_00.26_[2022.06.25_11.02.51]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Western.mp4_snapshot_00.46_[2022.06.25_11.03.32]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Western.mp4_snapshot_01.02_[2022.06.25_11.04.01]

Sự thi công (Sự thi công)

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_04.37_[2022.06.24_10.51.49]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_00.06_[2022.06.24_10.40.32]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_00.14_[2022.06.24_10.41.49]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_00.20_[2022.06.24_10.42.04]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_00.25_[2022.06.24_10.42.15]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_00.32_[2022.06.24_10.42.29]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_00.35_[2022.06.24_10.42.41]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_00.41_[2022.06.24_10.42.57]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_00.52_[2022.06.24_10.43.18]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_00.57_[2022.06.24_10.43.42]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_01.06_[2022.06.24_10.43.57]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_01.09_[2022.06.24_10.44.05]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_01.12_[2022.06.24_10.44.27]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_01.19_[2022.06.24_10.44.40]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_01.22_[2022.06.24_10.45.15]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_01.28_[2022.06.24_10.45.28]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_01.42_[2022.06.24_10.45.53]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.24_10.46.31]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_02.08_[2022.06.24_10.46.39]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_02.10_[2022.06.24_10.46.46]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_02.17_[2022.06.24_10.47.07]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_03.04_[2022.06.24_10.48.35]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_03.28_[2022.06.24_10.49.07]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_03.42_[2022.06.24_10.49.36]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_03.44_[2022.06.24_10.49.51]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_04.06_[2022.06.24_10,50,25]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_04.12_[2022.06.24_10.50.39]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_04.21_[2022.06.24_10.50.55]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Constraction.mp4_snapshot_04.32_[2022.06.24_10.51.30]

Nhật Bản (Nhật Bản)

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Japan.mp4_snapshot_03.45_[2022.06.25_13.28.43]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Japan.mp4_snapshot_03.47_[2022.06.25_13.28.55]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Japan.mp4_snapshot_03.48_[2022.06.25_13.29.07]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Japan.mp4_snapshot_04.04_[2022.06.25_13.29.29]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Japan.mp4_snapshot_00.04_[2022.06.25_13.18.04]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp Japan.mp4_snapshot_00.13_[2022.06.25_13.18.29]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp Japan.mp4_snapshot_00.34_[2022.06.25_13.19.24]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Japan.mp4_snapshot_00.37_[2022.06.25_13.19.09]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Japan.mp4_snapshot_00.48_[2022.06.25_13.19.48]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp Japan.mp4_snapshot_01.04_[2022.06.25_13,20,25]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Japan.mp4_snapshot_01.51_[2022.06.25_13.21.35]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Japan.mp4_snapshot_01.52_[2022.06.25_13.21.41]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Japan.mp4_snapshot_02.21_[2022.06.25_13.22.21]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Japan.mp4_snapshot_02.25_[2022.06.25_13.22.36]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp Japan.mp4_snapshot_02.36_[2022.06.25_13.22.53]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Japan.mp4_snapshot_02.49_[2022.06.25_13.23.16]

Hẻm núi (Hẻm núi)

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Canyon

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Canyon.mp4_snapshot_00.05_[2022.06.26_12.34.58]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Canyon.mp4_snapshot_00.08_[2022.06.26_12.35.11]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Canyon.mp4_snapshot_00.12_[2022.06.26_12.35.24]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Canyon.mp4_snapshot_00.17_[2022.06.26_12.35.40]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Canyon

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Canyon.mp4_snapshot_00.37_[2022.06.26_12.36.11]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Canyon.mp4_snapshot_00.44_[2022.06.26_12.36.41]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Canyon.mp4_snapshot_00.58_[2022.06.26_12.37.01]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Canyon.mp4_snapshot_01.06_[2022.06.26_12.37.13]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Canyon.mp4_snapshot_01.32_[2022.06.26_12.38.06]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Canyon

Rừng (Rừng)

Dùng thử Xtreme Freedom - rừng thiết kế cấp độ

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Forest.mp4_snapshot_00.09_[2022.06.26_14.27.16]

Dùng thử Xtreme Freedom - rừng thiết kế cấp độ

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Forest.mp4_snapshot_00.34_[2022.06.26_14.27.51]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Forest.mp4_snapshot_01.00_[2022.06.26_14.28.27]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Forest.mp4_snapshot_01.08_[2022.06.26_14.28.45]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Forest.mp4_snapshot_01.11_[2022.06.26_14.28.54]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Forest.mp4_snapshot_01.24_[2022.06.26_14.29.11]

Dùng thử Xtreme Freedom - rừng thiết kế cấp độ

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Forest.mp4_snapshot_01.34_[2022.06.26_14.29.52]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Forest.mp4_snapshot_01.58_[2022.06.26_14.30.26]

Dùng thử Xtreme Freedom - rừng thiết kế cấp độ

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Forest.mp4_snapshot_02.09_[2022.06.26_14.30.52]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Forest.mp4_snapshot_02.38_[2022.06.26_14.31.24]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Forest.mp4_snapshot_02.45_[2022.06.26_14.31.39]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Forest.mp4_snapshot_03.08_[2022.06.26_14.32.08]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Forest.mp4_snapshot_03.14_[2022.06.26_14.32.18]

Dùng thử Xtreme Freedom - rừng thiết kế cấp độ

Sa mạc (Sa mạc)

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Desert.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.26_15.21.23]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Desert.mp4_snapshot_01.50_[2022.06.26_15.20.57]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Desert.mp4_snapshot_01.33_[2022.06.26_15.20.35]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Desert.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.26_15.21.23]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Desert.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.26_15.21.23]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Desert.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.26_15.21.23]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Desert.mp4_snapshot_00.58_[2022.06.26_15.19.35]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Desert.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.26_15.21.23]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Desert.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.26_15.21.23]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Desert.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.26_15.21.23]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Desert.mp4_snapshot_00.15_[2022.06.26_15.18.24]

Dùng thử Xtreme Freedom - thiết kế cấp độ Desert.mp4_snapshot_02.06_[2022.06.26_15.21.23]

GỌI NGAY BÂY GIỜ
+
Gọi cho tôi!