ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳು

ಈಗ ಕರೆ ಮಾಡು
+
ಕರೆ ಮಾಡು!